هاست لینوکس ایران

۸ گیگ

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۸۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱۶ گیگ

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۱۶۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

نامحدود

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱ گیگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۲ گیگ

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۲۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۴ گیگ

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۴۰ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۵۰ مگ

رایگان

سالانه

 • ۵ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ۱  ایمیل
 • تمامی نسخه های PHP
 • ۱  دیتابیس
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱۰۰ مگ

۵,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۱ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ۱  ایمیل
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۵۰۰ مگ

۵۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۷ گیگابایت پهنای باند
 • SSL رایگان
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • ۲  دیتابیس
 • بکاپ هفتگی و ماهانه